• Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

Outlet » Phobos 18 — VII 2019


Długość.kadłuba: 5,30 m
Sze­ro­kość kadłuba: 2,20 m     
Zanu­rze­nie: 0,15 — 0,95 m     
Wyso­kość masztu
(od KLW): 6,60 m         
Masa jachtu: ok. 380 kg       
Oża­glo­wa­nie: 14 m2    
Liczba koi: 4

Cena 23900 PLN

Łódź otwar­to­po­kła­dowa typu daysailer.

Kolor: czer­wony
Wypo­sa­że­nie dodat­kowe:
miecz obro­towy ocyn­ko­wany, balast wewnętrzny, ucho trans­por­towe na dzio­bie, pod­wię­zie wan­towe, pod­stawa masztu, jarzmo steru i rum­pel, lami­na­towa płe­twa ste­rowa, zaczep talii grota, zamy­kane trzy klapy bakist, dwie knagi na dzio­bie oraz dwie na rufie do moco­wa­nia cum ze stali kwa­so­od­por­nej, wyż­szy maszt, więk­sze żagle, maszt alu­mi­niowy, bom alu­mi­niowy, oli­no­wa­nie stałe ze ścią­ga­czami, kom­plet fałów, szoty foka, talia grota, talia mie­cza z oli­no­wa­niem, Lazy Jack, roler foka

 

Zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z oferty jach­tów uży­wa­nych
Wiele modeli dostęp­nych w dobrych cenach
Poma­gamy rów­nież w sprze­daży jach­tów uży­wa­nych, wypro­du­ko­wa­nych przez naszą stocz­nię oraz przyj­mu­jemy jachty w komis lub w roz­li­cze­niu.
Szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące cen oraz wypo­sa­że­nia jach­tów można uzy­skać w biu­rze firmy.

Naszym klien­tom poma­gamy uzy­skać KREDYT LUB LEASING NA KUPNO JACHTÓW nowych i uży­wa­nych.
Jachty z oferty można rezer­wo­wać wpła­ca­jąc zada­tek i ode­brać we wrze­śniu 2019

o szcze­góły i cenę zapy­taj w biurze

DALPOL YACHT  :  tel.+48 510 108 537, +48 506 506 704, biuro@dalpolyacht.pl


Pliki do pobrania:

  • Partnerzy


Ta strona używa ciasteczek (Cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Rozumiem, nie pokazuj więcej tego powiadomienia