• Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

Outlet » Phobos 21 rok bud: 2020 „Rubin”


Długość.kadłuba: 6,63 m
Sze­ro­kość kadłuba: 2,51 m     
Zanu­rze­nie: 0,28 — 1,23 m     
Wyso­kość masztu
(od KLW): 10,00 m     
Masa bala­stu den­nego: 250 kg     
Masa mie­cza obro­to­wego: 85 kg     
Masa jachtu: ok. 1300 kg     
Wyso­kość w kabi­nie: 1,69 m     
Oża­glo­wa­nie: 20 m2    
Liczba koi: 4

Zapy­taj o cenę

 - stan­dard śródlądowy -

Kolor: biały,
Wypo­sa­że­nie dodat­kowe:
Zabu­dowa buk HPL, pod­łoga teak,  rolki do pro­wa­dze­nia kotwicy na kaczym dzio­bie, miecz łoży­sko­wany,  brama do  kła­dze­nia masztu, sztywny sztag, Lazy Jack, dra­binka rufowa, kabe­stany szo­towe 2 szt. , sto­pery fałowe potrójne, zabu­dowa szaf­kowa, kabina WC, insta­la­cja audio: radio CD+ gło­śniki, koja rufowa i koja dzio­bowa otwarte, insta­la­cja 220V, wodna i gazowa, lodówka,  łado­warka aku­mu­la­tora, ładowarka 

Zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z oferty jach­tów uży­wa­nych
Wiele modeli dostęp­nych w dobrych cenach
Poma­gamy rów­nież w sprze­daży jach­tów uży­wa­nych, wypro­du­ko­wa­nych przez naszą stocz­nię oraz przyj­mu­jemy jachty w komis lub w roz­li­cze­niu.
Szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące cen oraz wypo­sa­że­nia jach­tów można uzy­skać w biu­rze firmy.

Naszym klien­tom poma­gamy uzy­skać KREDYT LUB LEASING NA KUPNO JACHTÓW nowych i uży­wa­nych.
Jachty z oferty można rezer­wo­wać wpła­ca­jąc zada­tek i ode­brać we wrze­śniu 2020

o szcze­góły i cenę zapy­taj w biurze

DALPOL YACHT  :  tel.+48 510 108 537, +48 506 506 704, biuro@dalpolyacht.pl

  • Partnerzy


Ta strona używa ciasteczek (Cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Rozumiem, nie pokazuj więcej tego powiadomienia