• Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

Outlet » Phobos 22 — V 2019


Długość.kadłuba: 6,98 m
Sze­ro­kość kadłuba: 2,46 m     
Zanu­rze­nie: 0,26 — 1,46 m     
Wyso­kość masztu
(od KLW): 10,00 m     
Masa bala­stu den­nego: 250 kg     
Masa mie­cza obro­to­wego: 85 kg     
Masa jachtu: ok. 1200 kg     
Wyso­kość w kabi­nie: 1,50 m     
Oża­glo­wa­nie: 23 m2    
Liczba koi: 4

Cena 69500 PLN

Kolor: biały

Stan­dard śród­lą­dowy.
Wypo­sa­że­nie dodat­kowe:
zabu­dowa Mezumi HPL, kosz dzio­bowy, kosze rufowe, pół­ko­sze, kabe­stany szo­towe,  brama do kła­dze­nia masztu, genua, sztywny sztag, Lazy Jack, wyż­szy maszt, więk­sze żagle,  miecz łoży­sko­wany, dra­binka rufowa, zabu­dowa szaf­kowa, insta­la­cja 220 V, wodna gazowa, audio, łado­warka akumulatora.

Zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z oferty jach­tów uży­wa­nych
Wiele modeli dostęp­nych w dobrych cenach
Poma­gamy rów­nież w sprze­daży jach­tów uży­wa­nych, wypro­du­ko­wa­nych przez naszą stocz­nię oraz przyj­mu­jemy jachty w komis lub w roz­li­cze­niu.
Szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące cen oraz wypo­sa­że­nia jach­tów można uzy­skać w biu­rze firmy.

Naszym klien­tom poma­gamy uzy­skać KREDYT LUB LEASING NA KUPNO JACHTÓW nowych i uży­wa­nych.
Jachty z oferty można rezer­wo­wać wpła­ca­jąc zada­tek i ode­brać we wrze­śniu 2019

o szcze­góły i cenę zapy­taj w biurze

DALPOL YACHT  :  tel.+48 510 108 537, +48 506 506 704, biuro@dalpolyacht.pl

  • Partnerzy


Ta strona używa ciasteczek (Cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Rozumiem, nie pokazuj więcej tego powiadomienia