• Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

Outlet » Phobos 24,5 — VI 2019


Dłu­gość kadłuba: 7,45 m
Sze­ro­kość kadłuba: 2,52 m     
Zanu­rze­nie: 0,34 — 1,45 m     
Wyso­kość masztu (od KLW): 11,2 m     
Masa bala­stu den­nego: 450 kg     
Masa mie­cza obro­to­wego: 105 kg      
Wyso­kość w kabi­nie: 1,87 m     
Oża­glo­wa­nie: 30 m2    
Liczba koi: 6+2

Cena 97000 PLN

Kolor: biały
Wypo­sa­że­nie dodat­kowe: zabu­dowa Mezumi HPL, tapi­cerki szare, pod­łoga teak, lodówka, CD, gło­śniki,  1 kabe­stan fałowy samo­kna­gu­jący, kotwica dzio­bowa opusz­czana z kok­pitu (rolki),
brama do kła­dze­nia masztu, sztywny sztag, lazy jack, miecz łoży­sko­wany, dra­binka rufowa,  sto­pery potrójne, zabu­dowa szaf­kowa, dodat­kowa szafka w koi dzio­bo­wej, 2 dodat­kowe
roz­kła­dane koje, oświe­tle­nie LED, insta­la­cja 220 V, gniazdo łado­wa­nia aku­mu­la­tora,  insta­la­cja wodna, insta­la­cja gazowa, audio, ładowarka.

Zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z oferty jach­tów uży­wa­nych
Wiele modeli dostęp­nych w dobrych cenach
Poma­gamy rów­nież w sprze­daży jach­tów uży­wa­nych, wypro­du­ko­wa­nych przez naszą stocz­nię oraz przyj­mu­jemy jachty w komis lub w roz­li­cze­niu.
Szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące cen oraz wypo­sa­że­nia jach­tów można uzy­skać w biu­rze firmy.

Naszym klien­tom poma­gamy uzy­skać KREDYT LUB LEASING NA KUPNO JACHTÓW nowych i uży­wa­nych.
Jachty z oferty można rezer­wo­wać wpła­ca­jąc zada­tek i ode­brać we wrze­śniu 2019

o szcze­góły i cenę zapy­taj w biurze

DALPOL YACHT  :  tel.+48 510 108 537, +48 506 506 704, biuro@dalpolyacht.pl

  • Partnerzy


Ta strona używa ciasteczek (Cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Rozumiem, nie pokazuj więcej tego powiadomienia