• Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

Stocznia — producent jachtów » Firma i wydarzenia

Dal­pol Yacht — firma i wydarzenia

 

 

Stocz­nia jach­towa Dal­pol Yacht roz­po­częła dzia­łal­ność w 1998 roku. Początki to przede wszyst­kim remonty i zabu­dowa róż­nych typów jach­tów na zle­ce­nie klienta. Trzy­letni okres nauki, zdo­by­wa­nia nowych umie­jęt­no­ści oraz doświad­cze­nia zaowo­co­wał decy­zją o roz­po­czę­ciu kom­plek­so­wej pro­duk­cji jach­tów żaglowych.

 

Oka­zja nada­rzyła się w 2001 roku kiedy to kupi­li­śmy formę Focusa 690 oraz nawią­za­li­śmy ści­słą współ­pracę z kon­struk­to­rem  dr inż. Jerzym Pie­śniew­skim, zna­nym nie tylko z wielu uda­nych pro­jek­tów ale rów­nież z aktyw­nego uczest­nic­twa w rega­tach jach­tów żaglowych.

 

Przez kolejne lata, głów­nie dzięki kon­tak­tom i kon­sul­ta­cjom z nabyw­cami Focusa 690 oraz z poten­cjal­nymi naszymi klien­tami, zdo­by­wa­li­śmy nowe doświad­cze­nia. Oka­zało się, że zna­ko­mity nautycz­nie Focus jest dosko­nała pro­po­zy­cją dla żeglugi rekre­acyj­nej oraz rega­to­wej, nato­miast dla prze­wa­ża­ją­cej więk­szo­ści coraz to bar­dziej wyma­ga­ją­cych żeglarzy-turystów oka­zał się “nieco” za mały.

 

Bogatsi o doświad­cze­nia, sku­pieni na wielu uwa­gach i suge­stiach, pod­ję­li­śmy decy­zję, aby na bazie Focusa 690 zapro­jek­to­wać nowy model.

Tak powstał Pho­bos 24. Wydłu­że­nie kadłuba na linii wod­nej spra­wiło, że nowy jacht oka­zał się jesz­cze lep­szy nautycz­nie od swo­jego poprzed­nika. Nato­miast zwięk­sze­nie wyso­ko­ści w kabi­nie oraz zapro­jek­to­wa­nie nowego, bar­dziej ergo­no­micz­nego pokładu, wpły­nęło zarówno na znaczną poprawę wygody ?miesz­ka­nia? jak i żeglo­wa­nia. Pierw­sze egzem­pla­rze jachtu zostały wypro­du­ko­wane na wio­snę 2005 roku.

 

 W nie­dłu­gim cza­sie zdo­były uzna­nie nie tylko licz­nej rze­szy pry­wat­nych arma­to­rów lecz rów­nież wielu firm zarówno zaj­mu­ją­cych się czar­te­rem jak i orga­ni­za­cją wszel­kiego rodzaju szkoleń.

 

Pod­czas Tar­gów BOATSHOW orga­ni­zo­wa­nych w Łodzi, nasza stocz­nia została dwu­krot­nie wyróż­niona ? w 2005 i 2006 roku ? za pre­zen­to­wany jacht Pho­bos 24, co potwier­dza opi­nie o wyjąt­kowo uda­nej kon­struk­cji jachtu.

 

Rok 2006 - to kolejny, nowy pro­jekt naszej stoczni ? Jum­per 19. Jacht został zapro­jek­to­wany z myślą o żeglu­dze rekre­acyj­nej ? week­en­do­wej oraz tury­stycz­nej, dla mak­sy­mal­nie 4 osób. 

Gaba­ryty umoż­li­wiają eks­plo­ra­cję akwe­nów, gdzie więk­sze jachty nie są w sta­nie wpły­nąć. Sto­sun­kowo nie­wielka masa jachtu pozwala trans­por­to­wać go za pra­wie każ­dym samo­cho­dem oso­bo­wym. Zaletą kon­struk­cyjną Jum­pera 19 jest moż­li­wość dosto­so­wa­nia jachtu do wyma­gań tury­stycz­nej klasy rega­to­wej T1 i owoc­nego udziału w rywa­li­za­cji na wodzie.

 

Rok  2007 ?  Pre­miera jachtu Pho­bos 29. To już naprawdę kom­for­towy jacht, zapew­nia­jący mak­si­mum wygody we wnę­trzu, a przy tym jest jach­tem nie­zwy­kle szyb­kim ? co poka­zały rezul­taty zor­ga­ni­zo­wa­nych 13 paź­dzier­nika br. pierw­szych testów na wodzie. Pho­bos 29 sta­nowi zna­ko­mitą ofertą dla firm czar­te­ro­wych oraz znaj­duje uzna­nie u pry­wat­nych armatorów.

 

Rok 2010 — Firma DALPOL JACHT po dwóch latach wpro­wa­dza na rynek jacht Pho­bos 25 nawią­zu­jący sty­li­stycz­nie do nowo­cze­snych jach­tów śród­ziem­no­mor­skich. W związku, iż dłu­gość jachtu nie prze­kra­cza 7,5 m pozwala on na pły­wa­nie bez uprawnień.

 

Rok 2011 — Stocz­nia posze­rza gamę Pho­bo­sów o kolejne dwa modele. W tym roku powstał Pho­bos 27, który jest roz­wi­nię­ciem poprzed­niego spraw­dzo­nego modelu Pho­bos 25 w kie­runku więk­szego kom­fortu i dziel­no­ści mor­skiej oraz Pho­bos 21 nie­wielki jacht żaglowy, który pomimo małych roz­mia­rów pozo­staje wciąż kom­for­tową jednostką.

 

Rok 2013 — Firma poka­zała zupeł­nie nowe obli­cze i wypu­ściła na rynek jacht z serii sportowej.

Pho­bos 22 to łódka dla bar­dziej wyma­ga­ją­cych żegla­rzy z prze­zna­cze­niem do żeglugi regatowej.

Jacht został tak zapro­jek­to­wany, żeby oprócz żeglugi tury­stycz­nej nada­wał się także do startu w prze­róż­nych rega­tach jach­tów kabinowych.

 

Rok 2015 — z pro­du­kji wyszedł kolejny nowy model jachtu — Pho­bos 24.5. Jest on kon­ty­nu­acją uda­nej serii tury­stycz­nych Pho­bo­sów 21, 25 i 27.
Choć sty­li­stycz­nie i pro­gra­mowo nawią­zuje do star­szych kon­struk­cji, to jest zapro­jek­to­wany cał­ko­wi­cie od nowa.
Naj­waż­niej­sza róż­nica to sze­ro­kość trans­por­towa jed­nostki 2,52 m ‚która umoż­li­wia swo­bodne prze­miesz­cza­nie się z jach­tem bez dodat­ko­wych pozwoleń.

 

  • Partnerzy


Ta strona używa ciasteczek (Cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Rozumiem, nie pokazuj więcej tego powiadomienia