• Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

Stocznia — producent jachtów » Media o nas

 

p24.5

Pho­bos 24.5

Wielu czy­tel­ni­ków miało oka­zję żeglo­wać na wygod­nym mazur­skim jach­cie tury­stycz­nym o nazwie Pho­bos 25. W naszych testach jed­nostka ta zawsze wypa­dała bar­dzo dobrze, łącząc wygodę na pokła­dzie i w środku z łatwo­ścią żeglo­wa­nia. Nie dało się tylko prze­wo­zić jej na przy­cze­pie bez spe­cjal­nego pozwo­le­nia ? ma ponad 2,55 m sze­ro­ko­ści. Stocz­nia Dal­pol Yacht opra­co­wała więc węż­szego Pho­bosa 24.5, któ­rego można holo­wać za zwy­kłym samochodem.

Pełna wer­sja w pliku PDF

Prezentacja_partnerów_wyc_thumb

Dal­pol Yacht pre­zen­ta­cja Part­nera “Żagle” (kwie­cień 2013)

Dal­pol Yacht jest dyna­micz­nie roz­wi­ja­jącą się firmą dzia­ła­jącą na rynku od 1998 r. Budo­wane przez tę firmę jachty w nie­dłu­gim cza­sie zdo­były uzna­nie nie tylko licz­nej rze­szy pry­wat­ny­char­ma­to­rów, lecz rów­nież wielu firm zarówno zaj­mu­ją­cych się czar­te­rem, jak i orga­ni­za­cjąw­szel­kiego rodzaju szkoleń.Produkowane przez Dal­pol Yacht.

Pełna wer­sja w pliku PDF

dapol_czart_prez._wyc_thumb

Dyna­micz­nie roz­wi­ja­jący się Dal­pol Yacht “Wiatr” (marzec 2013)

Firma Dal­pol Yacht działa na pol­skim rynku już 15 lat.
Jachty z tej stoczni zdo­były uzna­nie nie tylko pry­wat­nych arma­to­rów, ale także wielu firm czar­te­ro­wych i szkoleniowych.

Pełna wer­sja w pliku PDF

jacht_market_wyc._thumb

Pho­bos 22 nowa linia stoczni Dal­pol “Jacht Mar­ket” (luty 2013)

PHOBOS 22 — nowa linia stoczni Dal­pol .W sezo­nie 2013 stocz­nia Dal­pol z Sie­mia­no­wic Ślą­skich woduje naj­now­szy model­jachtu z cał­ko­wi­cie nowej serii PERFORMANCE.

Pełna wer­sja w pliku PDF

 

Phobos_27_glowka_thumb

Test jachtu Pho­bos 27 — “Żagle” (sty­czeń 2012)

60 paten­to­wych cen­ty­me­trów Pho­bos 27, naj­now­sze ?dziecko? stoczni Dal­pol Yacht, powstał przez wydłu­że­nie o 60 cm zna­nego i spraw­dzo­nego Pho­bosa 25. Prze­pisy wyma­gają posia­da­nia
patentu na tak powięk­szony jacht, który… no, wła­śnie: czy tak bar­dzo różni się od swego bez­pa­ten­to­wego protoplasty?

Pełna wer­sja w pliku PDF

stocznia_art_wyc._thumb

Stocz­nia Dal­pol Yacht pre­zen­ta­cja “Wiatr” (sty­czeń 2012)

Stocz­nia Dal­pol Yacht — Spe­cja­li­ści od małych i śred­nich łodzi z boga­tym wypo­sa­że­niem .Do Giżycka mają 560 km. Ale mimo to z powo­dze­niem pro­du­kują jachty dla mazur­skich żegla­rzy i firm czarterowych.

Pełna wer­sja w pliku PDF

185x120.wydarzenie_wrzesien_2011_thumb

Test jachtu Pho­bos 21 — “Żagle” (wrze­sień 2011)

Na rynku poja­wiło się kilka cie­ka­wych jach­tów o dłu­go­ści około 6 m. Cie­szy nas to, bo łodzie tej wiel­ko­ści naj­le­piej spraw­dzają się w żeglu­dze po Mazu­rach. Jed­nostkę tych roz­mia­rów ? nie­zwy­kle bogato wypo­sa­żoną wewnątrz ? zapre­zen­to­wała w marcu stocz­nia Dal­pol Yacht.

Pełna wer­sja w pliku PDF

Phobos-25-test_thumb

Test jachtu Pho­bos 25 — “Żagle” (luty 2011)

Pho­bosa 25 wyróż­nia archi­tek­tura cha­rak­te­ry­styczna dla więk­szych jach­tów prze­zna­czo­nych do pły­wa­nia po Morzu Śród­ziem­nym i Adria­tyku. To o tyle cie­kawe, że to jacht o dłu­go­ści 7,5m i można go pro­wa­dzić bez patentu po …wodach śródlądowych.

Pełna wer­sja w pliku PDF

Phobos_25-prezentacja-wiatr_thumb

Pre­zen­ta­cja jachtu Pho­bos 25 — “Wiatr” (kwie­cień 2010)

Pho­bos 25 — naj­więk­szy bez upraw­nień.
Bez patentu żeglar­skiego można dziś pro­wa­dzić po jezio­rach jacht o dłu­go­ści do 7,5 metra. Pho­bos 25 ma dokład­nie 7,49 m.

Pełna wer­sja w pliku PDF

Phobos29-media_thumb

Test jachtu Pho­bos 29 — “Żagle” (marzec 2008)

Pho­bos 29 jest prze­zna­czony do żeglo­wa­nia tury­stycz­nego po wodach śród­lą­do­wych. To duży — jak na warunki żeglugi na naszych jezio­rach — jacht i zapewne dla­tego zyska klien­tów przede wszyst­kim w fir­mach czarterowych.

Pełna wer­sja w pliku PDF

jumper19-media.onas-mini_thumb

Test jachtu Jum­per 19 — “Żagle” (marzec 2007)

Nie­wielki jacht ma kilka zalet i jedną wadę: jest dość mały, a zatem cia­sny i bez spe­cjal­nych wygód. Jest za to sto­sun­kowo tani, także w eks­plo­ata­cji. Umoż­li­wia żeglo­wa­nie nawet z 4-osobową załogą. Jest mobilny, bo zała­do­wa­nie go na wózek, aby dostać się na dowolny akwen, nie spra­wia
spe­cjal­nego problemu.

Pełna wer­sja w pliku PDF

Phobos24-test-zagle-media.onas.mini_thumb

Test jachtu Pho­bos 24 — “Żagle” (listo­pad 2005)

Pho­bos 24 na pierw­szy rzut oka nie­wiel róż­nic się — poza wiel­ko­ścią — od swego poprzed­nika — Focusa 690. To jed­nak tylko pozory. Wła­śnie ze względu na róż­nice wiel­ko­ści oka­zuje się, że to już w prak­tyce cał­kiem inny jacht niż jego protoplasta.

Pełna wer­sja w pliku PDF

Phobos29-prezentacja-media.onas-mini_thumb

Pre­zen­ta­cja jachtu Pho­bos 29 — kon­struk­tor Jerzy Pieśniewski

Klient, zwłasz­cza czę­sto użyt­ku­jący jachty w czar­te­rze, staje się coraz bar­dziej wyma­ga­jący. Pry­watni arma­to­rzy rów­nież. Dostrze­gła to stocz­nia Dal­pol Yacht, zama­wia­jąc u mnie pro­jekt jachtu Pho­bos 29.

Pełna wer­sja w pliku PDF

test_Ph22_obraz_thumb

Test jachtu Pho­bos 22 — “Kata­log Jachty” (gru­dzień 2013)

Przede wszyst­kim rega­towy
Naj­now­szy jacht ze ?stajni? Dal­pol to zupeł­nie inna kon­struk­cja niż znane do tej pory typowo tury­styczne modele tego pro­du­centa. Pho­bos 22 Sport jest jed­nost­ką­stwo­rzoną do ści­ga­nia się w ama­tor­skich rega­tach jach­tów kabi­no­wych. Już pod­czas pre­miery na Targach?Wiatr i Woda? w War­sza­wie nowy Pho­bos otrzy­mał pre­sti­żową nagrodę ? Gwóźdź Tar­gów. Znacz­nie lepiej pozna­li­śmy go jed­nak w naj­wła­ściw­szych dla niego oko­licz­no­ściach ? pod­czas regat.

Pełna wer­sja w pliku PDF

  • Partnerzy


Ta strona używa ciasteczek (Cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Rozumiem, nie pokazuj więcej tego powiadomienia