• Phobos Yacht The Best Choice...

  • Phobos Yacht The Best Choice...

  • Phobos Yacht The Best Choice...

Usługi » Reklama na jachtach


Reklama na jachtach

Pro­mo­cja firmy z wyko­rzy­sta­niem powierzchni to ide­alny spo­sób na pro­mo­wa­nie marki. Reklama firmy na żaglach jach­tów jest bar­dzo atrak­cyjną i ory­gi­nalną formą Pro­mo­cji wize­run­ko­wej, znacz­nie sil­niej oddzia­ły­wu­jącą na odbior­ców niż kla­syczne powierzch­nie rekla­mowe. Jest to dobry pomysł na zaist­nie­nie przed sze­ro­kim gro­nem odbior­ców. Ponie­waż reklama w takiej for­mie dociera do licz­nej grupy odbior­ców wielu z nich może stać się Pań­stwa poten­cjal­nymi klientami.

 

Pre­zen­ta­cja firmy w takiej for­mie sta­nowi rów­nież świet­nie uzu­peł­nie­nie innych form reklamy, ponie­waż pły­nący jacht przy­ciąga wzrok i nie ma wokół sie­bie kon­ku­ren­cji w postaci innych reklam.

 

Reklama na jach­tach stwa­rza rów­nież dodat­kowe możliwości:

  • wyko­rzy­sta­nie jed­no­stek w nie­stan­dar­do­wych akcjach promocyjnych
  • rejsy na jed­nost­kach z macie­rzy­stym logo firmy dla klien­tów, part­ne­rów biz­ne­so­wych, lub pracowników
  • imprezy inte­gra­cyjne lub regaty pod nazwą reklamodawcy
  • dys­try­bu­cja kata­lo­gów i pró­bek dla każ­dej załogi czar­te­ru­ją­cej jacht w ciągu sezonu żeglarskiegoTa strona używa ciasteczek (Cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Rozumiem, nie pokazuj więcej tego powiadomienia