• Phobos Yacht The Best Choice...

  • Phobos Yacht The Best Choice...

  • Phobos Yacht The Best Choice...

Usługi » Usługi finansowe


Nie możesz kupić jachtu za gotówkę?  Pomo­żemy Ci zała­twić odpo­wiedni leasing.

 

Leasing, jest dobrą  alter­na­tywą dla zakupu jachtu za gotówkę. Prze­zna­czona jest  jed­nak wyłącz­nie dla przed­się­bior­ców.
Przy zaku­pie jachtu można wyko­rzy­stać leasing finan­sowy (zwany rów­nież kapi­ta­ło­wym) i leasing ope­ra­cyjny (naj­bar­dziej popu­larny, chęt­nie wyko­rzy­sty­wany przez przed­się­bior­ców przy finan­so­wa­niu samo­cho­dów i innych środ­ków trwa­łych). Przy czym zwy­cza­jowo uży­wana nazwa leasing ope­ra­cyjny ozna­cza kla­sy­fi­ka­cję leasingu wyłącz­nie dla celów podatkowych.

 

Zalety finan­so­wa­nia jachtu w leasingu :

  • moż­li­wość odli­cze­nia 100 proc. podatku VAT;
  • moż­li­wość zali­cze­nia w koszty firmy wszyst­kich opłat zwią­za­nych z finan­so­wa­niem i użyt­ko­wa­niem jachtu;
  • szyb­szy i łatwiej­szy niż w przy­padku kre­dytu dostęp do finansowania.Ta strona używa ciasteczek (Cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Rozumiem, nie pokazuj więcej tego powiadomienia