• Phobos Yacht The Best Choice...

  • Phobos Yacht The Best Choice...

  • Phobos Yacht The Best Choice...

Usługi » Usługi ubezpieczeniowe


Masz swój jacht ? UBEZPIECZ GO!!!!

Ofe­ru­jemy pod­sta­wowe , jak i roz­sze­rzone ubez­pie­cze­nie  zarówno dla Two­jego jachtu, jak i dla Cie­bie oraz załogi.
Ubez­pie­cze­nie obej­muje eks­plo­ata­cję jach­tów na akwe­nach śród­lą­do­wych Pol­ski lub/ i Europy w celach tury­stycz­nych, spor­to­wych i szko­le­nio­wych, okres wyłą­cze­nia jachtu z eks­plo­ata­cji, oraz trans­port lądowy na obsza­rze Pol­ski  i/lub Europy. Dodat­kowa ochrona może zostać udzie­lona na czas udziału w rega­tach i zawo­dach spor­to­wych.
Ubez­pie­cze­nie jacht-casco dla jach­tów śród­lą­do­wych może być zawarte w zakre­sie:
Pod­sta­wo­wym:  obej­mu­ją­cym typowe ubez­pie­cze­nie od ryzyka zwią­zane z użyt­ko­wa­niem jachtu lub sprzętu wod­nego, jak np. koli­zję z inną jed­nostką, utknię­cie na mie­liź­nie, wywró­ce­nie się lub zato­nię­cie, ogień, itd.,
Roz­sze­rzo­nym : o szkody w cza­sie trans­portu lądo­wego, bądź o kra­dzież lub rabu­nek.
Umowę ubez­pie­cze­nia można zawrzeć na okres jed­nego roku bądź czas krót­szy od roku (ubez­pie­cze­nie krót­ko­ter­mi­nowe).
Kom­plek­sowa ochrona ubez­pie­cze­niowa obejmuje:

 

  • UBEZPIECZENIE JACHT-CASCO — jachty i sprzęt wodny — od ryzyka uszko­dze­nia, znisz­cze­nia i utraty
  • UBEZPIECZENIE OC UŻYTKOWNIKA– odpo­wie­dzial­ność cywilną użyt­kow­nika wobec osób trze­cich innych niż załoga jachtu lub współ­użyt­kow­nika sprzętu
  • NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) — kie­row­nika jachtu, człon­ków załogi lub użyt­kow­nika sprzętu wod­nego rze­czy oso­bi­ste kie­row­nika jachtu, człon­ków załogi lub użyt­kow­nika sprzętu wod­nego (UBEZPIECZENIE RZECZY OSOBISTYCH).

 

Skon­tak­tuj się z nami a pomo­żemy Ci wybrać naj­lep­szy wariant polisy.

 

PPHU DALPOL YACHT
ul. Hada­mika 20
31–103 Sie­mia­no­wice Ślą­skie
Tel. +48 32 229 50 46
Kom. +48 510 108 537Ta strona używa ciasteczek (Cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Rozumiem, nie pokazuj więcej tego powiadomienia